Omnis Oracle Partner
Omnis je dobio nagradu DIS-a za informacioni sistem za komunalna preduzeća
LIČNA KARTA

Društvo za računarski inženjering, Omnis d.o.o.

Matični broj: 07928114
PIB: 100829471
Adresa: Goce Delčeva 44, 11070 Novi Beograd
Tel1: +381 11 2699 229
Tel2: +381 11 2696 021
Fax: +381 11 2699 229
e-mail: office@omnis.rs
WEB: www.omnis.rs

Check PageRank

ERP – ROI

Aplikativni softverski sistem za upravljanje resursima Poslovnih sistema – PS-a, Pulls™ je INTEGRALAN, MODULARAN i INTERAKTIVAN Informacioni sistem – IS.

Izgrađen je korišćenjem savremenih metodologija i alata Korporacije Oracle, kojima se u potpunosti rešava automatizacija tokova poslovnih procesa složenih PS-a. Zahvaljujući tome, Pulls™ je nadogradiv, fleksibilan i u potpunosti prilagođen potrebama korisnika. Svojom asocijativno postavljenom strukturom korisniku maksimalno olakšava obuku i korišćenje.

Rešenja realizovana u Pulls™-u prate trendove savremenog načina poslovanja, NUDEĆI širokoj lepezi korisnika, od prostih izvršilaca, Ključnih korisnika, “vlasnika” poslovnih procesa, do rukovodeće strukture menadžera upravo TE PODATKE, koji su svakome od njih neophodni za USPEŠNO izvršenje radnih zadataka. Pri tome, potpuno je nevažno, gde je korisnik IS-a fizički lociran – u lokalnom okruženju PS-a ili izvan njega. Dovoljno je, da su na lokaciji njegovog radnog mesta ispoštovani hardverski uslovi za priključenje na komunikacionu mrežu.

Investiranje u Aplikativni sistem Pulls™ predstavlja stratešku investiciju i siguran put ka trajnom rešavanju automatizacije tokova poslovnih procesa PS-a.

KORISTI, koje se implementacijom Pulls™-a sa sigurnošću OSTVARUJU se mogu uslovno podeliti u dve kategorije:

 • Direktna dobit – UŠTEDE i
 • Indirektni efekti – INDIREKTNE DOBITI.
U PRVU kategoriju spadaju UŠTEDE, koje se mogu ralativno precizno IDENTIFIKOVATI, IZRAČUNATI i MERITORNO izraziti u finansijskoj valuti.

Neke od UŠTEDA su:

 • Smanjenje troškova rada – Pulls™ značajno redukuje obim fizičkog posla korisnika, što za sobom povlači i redukciju broja neophodnih izvršilaca,
 • Smanjenje troškova za opremu – Pulls™ poseduje izrazite integralne sposobnosti, kako u oblasti optimalizacije pojedinih modula, tako i na nivou baze podataka,
 • Smanjenje materijalnih troškova – Pulls™ je IS savremene koncepcije, koji sa sobom donosi ”Best Practices” iskustva oplemenjena kumuliranim znanjem iz PS-a iz različitih oblasti delatnosti, usled čega dovodi do optimalizacije i racionalizacije tokova poslovnih procesa i načina pribavljanja ključnih informacija,
 • Smanjenje troškova održavanja sistema – Pulls™ nudi savremene metode održavanja i daljeg razvoja IS-a poznate u svetu kao ”Outsourcing metode”, prema kojima potpunu odgovornost u ovoj vrlo bitnoj oblasti preuzima na sebe proizvođač softvera. Čak i ako se zanemari uticaj spoljnih faktora na izmenu uslova poslovanja poslovnih subjekata (zakonska regulativa, uredbe, …), ne treba zaboraviti, da su procesi razvoja paralelni – kako se razvija PS, tako se razvija i njegov IS,
 • Smanjenje troškova škarta, loma gubitka, … materijalnih resursa – Pulls™ donosi novi odnos prema materijalnim resursima PS-a uvodeći ”red” u materijalne tokove i njihovim preciznim evidentiranjem, kontrolom i praćenjem obezbeđuje minimalne gubitke u ovoj oblasti, itd.
DRUGU kategoriju koristi, koje Pulls™ donosi čine INDIREKTNE DOBITI.

Indirektne dobiti su posledica, sa jedne strane UBRZANJA tokova poslovnih procesa, a sa druge strane su posledica brzine dobijanja, kvaliteta i pouzdanosti SAMIH INFOMACIJA, koje IS produkuje.

Indirektne dobiti, za razliku od direktnih, se ne mogu precizno ni empirijski izmeriti, ali iskustvo korisnika Pulls™-a dokazuje, da značajno doprinose u sledećim oblastima:

 • Podizanju kvaliteta planiranja i praćenja izvršenja planova za nekoliko nivoa,
 • Podizanju nivoa pripreme i donošenja kvalitetnih poslovnih odluka na svim nivoima odlučivanja,
 • Doslednijem poštovanju i unapređenju usvojenog Sistema kvaliteta,
 • Poboljšanju komunikacije između izvršilaca unutar PS-a,
 • Povećanju nivoa odgovornosti izvršilaca unutar PS-a,
 • Poboljšanju komunikacije sa poslovnim okruženjem,
 • Povećanju nivoa ukupne organizovanosti i efikasnosti PS-a,
 • Povećanju ukupnih prihoda poslovanja,
 • Povećanju ukupne tržišne vrednosti kompanije, itd.

Prilikom donošenja odluke o implementaciji Pulls™-a kao osnove kompanijskog IS-a, svaki odgovorni rukovodilac će sagledati troškove neophodne za njegovu implementaciju i DIREKTNE i INDIREKTNE dobiti, koje PS može njegovom primenom ostvariti.

Pulls™ u kratkom vremenskom periodu u potpunosti obezbeđuje povratak uloženih investicija, odnosno, koeficijent ROI (engl. Return Of Investments) je VRLO VISOK!

Generalno gledano, dužina trajanja perioda ROI Pulls™-a je u direktnoj srazmeri sa veličinom i složenošću konkretnog PS-a u koji se Pulls™ implementira. Empirijski je dokazano, da za PS-e srednje veličine i složenosti, od 200 do 300 zaposlenih, dužina vremenskog perioda za povrat investicije u Pulls™ ne prelazi DVE GODINE! Nakon isteka tog perioda, BENEFITI, koji se uz pomoć Pulls™-a ostvaruju, imaju SNAŽAN uticaj na MAKSIMIZIRANJE poslovnih rezultata, SMANJIVANJEM rashoda i povećanjem PRIHODA!

Teoretski gledano, period ROI bi se mogao skratiti, kada celokupan posao ne bi otežavale DVE okolnosti:

 • Prva – SAM PROCES implementacije Pulls™-a je veoma kompleksna aktivnost! Zahteva INTENZIVNO angažovanje Ključnih korisnika, ”vlasnika” poslovnih procesa PS-a, koji često nisu na raspolaganju u zahtevanom obimu. (Ključni korisnici, engl. ”Key Users” su budući korisnici IS-a, koji unutar PS-a nose najveću odgovornost za ispravno odvijanje poslovnih procesa i o njima znaju najviše) i
 • Druga – NEOPHODNA je, u većoj ili manjoj meri, TRANSFORMACIJA samog PS-a i njegovo usaglašavanje sa zahtevima i novim mogućnostima organizacije poslovanja, koje Pulls™ donosi! Proces transformacije zahteva izradu kompleksnih analiza, procena tekućeg i budućeg stanja, kao i donošenja odgovarajućih odluka o pravcima najvećeg uticaja IS-a. Sve ove aktivnosti takođe troše vreme!

Pozitivna okolnost je, da Pulls™ zahvaljujući svojoj modularnosti, pod određenim uslovima (“uslovi minimalnih zahteva”), omogućava FAZNU implementaciju. Na ovaj način, se prvi pozitivni rezultati funkcionisanja IS-a u kompaniji pojavljuju u vrlo ranim fazama implementacije i, definitivno, u srazmeri su sa naporima i angažovanjem korisnika.

Ako Ključni korisnici PS-a, zajedno sa svim učesnicima Projekta implementacije VIŠE pažnje i napora usmeravaju ka IMPLEMENTACIJI Pulls™-a i Informacionog sistema, period ROI se skraćuje a puna snaga Pulls™-a BRŽE DOLAZI DO IZRAŽAJA!